// // //

Najnovije

Izmjene i dopune pravilnika o provo?enju postupka jednostavn...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2018. go...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2019. go...
Financijski plan rashoda poslovanja CZSS upanja za 2019. go...

Međunarodni ugovor koji je na globalnoj razini utjecao na promjenu društvenog pa i pravnog shvaćanja osoba s invaliditetom je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom iz 2006. godine. Konvencija je donesena na razini Ujedinjenih naroda 13. prosinca 2006. godine, a otvorena za potpise 30. ožujka 2007. godine dok je stupila na snagu 3. svibnja 2008. godine. Konvencija je međunarodni ugovor koji je prvog dana potpisalo najviše država i prvi je globalni međunarodni ugovor koji je bio otvoren za potpis i regionalnim organizacijama, pa ga je potpisala i Europska unija. Republika Hrvatska je ratificirala Konvenciju već 2007. godine.

Predmet Konvencije nisu pojedina nova ljudska prava koja već ne postoje u drugim međunarodnim dokumentima, nego Konvencija pojašnjava koje su obveze država s obzirom na postojeća prava za koja je uočeno da se učestalo krše ili uskraćuju osobama s invaliditetom.

Svrha Konvencije je promicanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom i promicanje poštivanja njihovog urođenog dostojanstva.

Opća načela Konvencije su

1) poštivanje urođenog dostojanstva,

2) poštivanje osobne autonomije – uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba,

3) nediskriminacija,

4) puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo,

5) poštivanje razlika i prihvaćanje osoba s invaliditetom kao dijela ljudske raznolikosti i čovječnosti,

6) jednakost mogućnosti,

7) pristupačnost,

8) jednakost između muškaraca i žena,

9) poštivanje razvojnih sposobnosti djece s teškoćama u razvoju i

10) poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanje vlastita identiteta.

Navedena načela trebaju služiti kao smjernice u tumačenju i provedbi Konvencije.

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let