O pravima i pomoćima iz socijalne skrbi u prvom stupnju rješava centar za socijalnu skrb na čijem području osoba ima prebivalište, odnosno boravište. O pravima se rješava rješenjem, a o pomoćima se ne donosi rješenje.

Na području mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Županja za ostvarivanje svih prava predviđenih Zakonom potrebno je podnijet zahtjev koji nakon provedenog postupka donosi odluku o određenom pravu.

Uz zahtjev i navođenje potrebnog iznosa, Centru za socijalnu skrb Županja dužni ste priložiti i dokaze o postojanju potrebe.

Izuzetak je pravo na troškove stanovanja (zato nije navedeno u pravima) poput troškova el. energije, vode, plina, kanalizacije, odvoza kućnog otpada, komunalne naknade, slivnih voda, najamnine za stan, troškove dimnjačara i sl. za koje se zahtjev podnosi jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Županja ili općini prema mjestu prebivališta.

Iznos prava na troškove stanovanja prema Zakonu i u pravilu odobrava se mjesečno do polovice sredstava ostvarenih rješenjem na pomoć za uzdržavanje.

Osobe koje mogu podnijeti zahtjev su:

  • stranka osobno,
  • njezin bračni drug,
  • punoljetno dijete,
  • roditelj,
  • skrbnik ili
  • udomitelj.

Postupak se može pokrenuti i po službenoj dužnosti. To znači da ostale osobe, bilo fizičke bilo pravne (bilo tko) ukoliko obavijeste i upozore Centar, tim činom obvezat će nas na pokretanje postupka po službenoj dužnosti, a jednako će se postupiti i kada stručni ili drugi radnici utvrde i saznaju da je obzirom na činjenično stanje radi zaštite osobe ili osoba potrebno pokrenuti postupak za priznavanje prava ili oblika pomoći.

Informacije o mogućnosti ostvarenja nekog od prava mogu se dobiti telefonom, putem interneta, a u izravnom kontaktu s prijemnim uredom CZSS Županja uz odgovarajući obrazac zahtjeva priložen je i popis potrebne dokumentacije koji služi kao podsjetnik.

Novčana prava (stalna pomoć, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i dr.) priznaju se od dana podnošenja zahtjeva, a pravo na skrb izvan vlastite obitelji (npr. smještaj u ustanovu ili u udomiteljsku obitelj) od dana realizacije smještaja.

 

 

 • Socijalne usluge:

U skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.:  157/13) osim novčanih naknada, kod Centra za socijalnu skrb možete ostvariti i slijedeće socijalne usluge:

  • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba),
  • usluga savjetovanja i pomaganja,
  • usluga pomoći u kući,
  • usluga psihosocijalne podrške,
  • usluga rane intervencije,
  • usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija),
  • usluga boravka,
  • usluga smještaja,
  • usluga organiziranog stanovanja. 

 

 • Izuzetno prema obiteljskom zakonu može se ostvariti:

 

 


Naše pomoći

Aktualno

Česta pitanja