// // //

Najnovije

Izmjene i dopune pravilnika o provo?enju postupka jednostavn...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2018. go...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2019. go...
Financijski plan rashoda poslovanja CZSS upanja za 2019. go...

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA

KLASA: 112-01/18-01/1
URBROJ: 2196-126/2-18-17
Županja, 2. listopada 2018. godine

 

Temeljem Odluke ravnatelja Centra za socijalnu skrb Županja,KLASA: 112-01/18-01/1, URBROJ: 2196-126/2-18-4 od 14. rujna 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi sljedeću

O B A V I J E S T

Kandidati (osobe koje ispunjavanju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu /urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina su:

  1. VESNA BUŠIĆ IZ ŽUPANJE, V. NAZORA 68,
  2. IVANA STOČKO IZ VINKOVACA, KNEZA MISLAVA 26,
  3. MARKO OSTROGONAC IZ ŽUPANJE, J. J. STROSMAYERA 31 i
  4. IVANA ĐOJIĆ IZ VUKOVARA, HRVATSKOG ZRAKOPLOVSTVA 20

Provjera znanja, sposobnosti i vještina održat će se u Centru za socijalnu skrb Županja, Dr. Franje Račkog 30c dana 9. listopada 2018. godine (utorak) s početkom u 12.00 sati.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina sastoji se od 3 dijela:

1. PRAKTIČNE PROVJERE RADA NA OSOBNOM RAČUNALU - max broj bodova 10.

2. PISANE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE RADNOG MJESTA KOJE SE SASTOJI OD

  1. lzrade rješenja u jednom od upravnih postupaka koji su u nadležnosti centra za socijalnu skrb (max broj bodova 10).
  2. Pisane provjere znanja iz područja:

1. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne Novine, broj: 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17)
2. Obiteljski zakon (Narodne Novine, broj: 103/15.)
3. Zakon o udomiteljstvu (Narodne Novine, broj: 90/11. i 78/12.)
4. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne Novine, broj 70/17)  i
5. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine, broj: 47/09.)
(max broj bodova 10)

Prilikom izrade rješenja kandidati mogu imati zakonske tekstove navedenih propisa.

3. RAZGOVOR S POVJERENSTVOM (INTERVJU)

- kandidat koji dobije najmanje polovicu mogućih bodova za svaki dio testiranja (1., 2a i 2b), dakle u 1. dijelu najmanje 5 bodova, u 2.a) dijelu najmanje 5 bodova i u 2.b) dijelu najmanje 5 bodova (ukupno 15 bodova) moZe pristupiti razgovoru s članovima povjerenstva koji nosi max 10 bodova.

 

POVJERENSTVO

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let