CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ŽUPANJA
KLASA: 406-05/18- 01/6
URBROJ: 2196-126- 3/7-18-8
Županja, 07.05.2018.

OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE
– prodaja rabljenih automobila –

Dana 16.05.2018. u 08:00h održati će se javno nadmetanje i prodaja rabljenih vozila Centra za socijalnu skrb Županja u prostorijama istog Centra.

Pravo nadmetanja imaju sve fizičke i pravne osobe pod slijedećim uvjetima:

1. Uplata jamčevine od 10% početne cijene vozila na žiro račun Centra za socijalnu skrb Županja IBAN: HR6923900011100547049 otvoren kod HPB d.d.

2. Podizanje cijene u iznosu od najmanje 200,00 kn

3. Vozilo se kupuju u viđenom stanju u vrijeme razgledavanja te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

4. Kupac je dužan sa Centrom za socijalnu skrb Županja sklopiti kupoprodajni ugovor i položiti kupovninu u roku od 8 dana od dana održavanja javnog nadmetanja na žiro račun IBAN: HR6923900011100547049 otvoren kod HPB d.d., a ukoliko se ne izvrši uplata smatra se da je natjecatelj odustao a plaćeni iznos od 10% početne cijene se ne vraća.

5. Sve porezne i pristojbene obveze snosi kupac.

6. Kupcu se jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će se vratiti beskamatno u roku od 8 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

7. Vozilo se može pogledati od ponedjeljka do petka u vremenu od 14-15 sati na parkiralištu Centra za socijalnu skrb Županja.

Prodaje se slijedeće vozilo:

 
Red.
broj
Vozilo

God. proizvodnje

Registracija Početna cijena
1. Ford Focus, model 1,6.
Auto je u voznom stanju.
2001. Registriran do
29.10.2018.
 7.441,60 kn


CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ŽUPANJA

Naše pomoći

Aktualno

Česta pitanja