CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ŽUPANJA
KLASA: 406-01/18- 01/1
URBROJ: 2196-126- 3/7-18-9
Županja, 29.05.2018.

Temeljem Zaključka Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Županja KLASA:023-01/18-01/1, URBROJ: 2196-126/1-18-5 od 21.03.2018., čl. 17. Statuta Centra za socijalnu skrb Županja oglašava se

JAVNI NATJEČAJ
– za prodaju nekretnine –

I.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine – građevinskog zemljišta upisane u k.o. Babina Greda, zk.ul. 3151, k.č. 1466, UL. BRAĆE RADIĆA, STAM. ZGRADA, DVORIŠTE, ukupne površine 298 m2. Početna cijena gore navedene nekretnine je 22.668,00 kn

 

II.

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja, a to je ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, time da je isplata u cijelosti. Alternativna ponuda se ne uvažava. Ponude za kupnju nekretnine dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom „ ZA NATJEČAJ, ZA KUPNJU NEKRETNINE“ u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objavljivanja Javnog natječaja, na sljedeću adresu: Centar za socijalnu skrb Županja, Dr. Fr. Račkog 30C, 32270 Županja.

 

III.

Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni, smatrat će se nevaljanim.

Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo za prodaju dugotrajne imovine – nekretnine ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) će sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda, te će utvrditi najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine izložene na prodaju.

Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u ovom Javnom natječaju biti će pisanim putem obaviješten o rezultatima provedenog Javnog natječaja, i to u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponude za kupnju nekretnine moraju obvezno sadržavati:

  •  osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe.
  • dokaz o registraciji pravne osobe ( ako je podnositelj pravna osoba), ne stariji od 6 mjeseci, preslika
  • naznačen iznos u kunama koji podnositelj nudi kao kupoprodajnu cijenu za gore navedenu nekretninu
  • punomoć za zastupanje (ako ima opunomoćenika) ovjerenu kod javnog bilježnika

 

IV.

Ugovori o prodaji sklopit će se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja od strane Povjerenstva.

Kao najpovoljnija ponuda smatrati će se ona ponuda kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Cijena nekretnine kao i obveza plaćanja ugovorenog iznosa iskazuje se u kunama.

Troškove solemnizacije ili ovjere potpisa, uknjižbe kupljene nekretnine u zemljišnim knjigama te porez na promet nekretnina snosi kupac.

Kupoprodajnu cijenu za nekretninu kupac plaća odjednom u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac može ishoditi na temelju kupoprodajnog ugovora i potvrde Centra za socijalnu skrb Županja kojom se dokazuje isplata cjelokupne kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu u korist prodavatelja.

Kupnja nekretnine izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju obavlja se po načelu „ viđeno – kupljeno“.

Centar za socijalnu skrb Županja ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnine, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

 

V.

Sve obavijesti glede nekretnine izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Županja, ili na telefon broj 032/831/451.

Tekst natječaja nalazi se na službenoj stranici Centra za socijalnu skrb Županja, u Glasu Slavonije Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Županja i Oglasnoj ploči Općine Babina Greda.

 

Naše pomoći

Aktualno

Česta pitanja