// // //

Najnovije

Izmjene i dopune pravilnika o provo?enju postupka jednostavn...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2018. go...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2019. go...
Financijski plan rashoda poslovanja CZSS upanja za 2019. go...

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj. Ravnatelj ima ovlasti određene zakonom, rješenjem o osnivanju, odnosno statutom centra. Ravnatelja Centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja.

Za ravnatelja Centra za socijalnu skrb može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit, ili je oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Zakona i provedbenog propisa.

Mandat ravnatelja Centra za socijalnu skrb traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Dodatno precizirane poslove ravnatelja navodimo kao slijedeće:

 • organizira i vodi poslove Centra,
 • predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima,
 • daje pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom predmetu u okviru nadležnosti utvrđene statutom Centra,
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
 • podnosi prijedloge općih akata Upravnom vijeću Centra na donošenje,
 • vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje,
 • poduzima potrebne radnje u ime i za račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću ulaganja i nabavku opreme, sukladno potrebama Centra,
 • odgovara za zakonitost rada Centra,
 • sklapa i otkazuje ugovore o radu,
 • donosi odluke u prvom stupnju o pojedinim pravima radnika u svezi s radnim odnosom,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Centra.

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let