// // //

Najnovije

Izmjene i dopune pravilnika o provo?enju postupka jednostavn...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2018. go...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2019. go...
Financijski plan rashoda poslovanja CZSS upanja za 2019. go...

KLASA: 112-01/18-01/1
URBROJ: 2196-126/2-18-5 od 14. rujna 2018.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA, raspisuje

NATJEČAJ
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME

- na radno mjesto pravnika - radno mjesto I vrste, 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • 1 godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i stupnju
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 1. presliku osobne iskaznice
 2. izvornik ili ovjerenu presliku diplome o stečenom akademskom zvanju i stupnju
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika)
 4. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne starije od 6 mjeseci)
 5. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 6. dokaz o traženom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i stupnju (preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 7. životopis (vlastoručno potpisan)

 

Stručne i opće sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem utvrđivat će se provjerom znanja, sposobnosti i vještina i to:

 1. praktičnom provjerom znanja rada na osobnom računalu,
 2. pisanom provjerom posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i
 3. razgovorom s povjerenstvom (intervjuom).

 

Sadržaj, način, mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Županja www.czsszupanja.hr najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Kandidat koji želi ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane za ostvarivanje prava prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne Novine, broj: 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. navedenog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama na adresu: Centar za socijalnu skrb Županja, Dr. Franje Račkog 30/c, 32270 Županja, uz naznaku «Za natječaj». Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu potpunu (urednu) i pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let