// // //

Najnovije

Izmjene i dopune pravilnika o provo?enju postupka jednostavn...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2018. go...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2019. go...
Financijski plan rashoda poslovanja CZSS upanja za 2019. go...

U Odjelu za djecu, mlade i obitelj rješava se u prvom stupnju u predmetima iz područja obiteljsko pravne zaštite (vezanima za brak i odnose u braku), postupke u svezi odnosa roditelja i djece, postupke posvojenja, sudjeluje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece, poduzima potrebne mjere za zaštitu imovinskih prava i interesa mlt. djece te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu zaštitu. U prvom stupnju rješava pitanja skrbništva nad maloljetnim osobama (skrbništva za poseban slučaj u postupcima koji se vode radi zaštite osobnih prava i interesa mlt. djece i mladih) te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih i imovinskih interesa mlt. djece i mladih.

Postupa u slučaju nasilja u obitelji, naročito u slučaju kada je dijete postalo žrtvom obiteljskog nasilja na način da je bilo izravno izloženo nasilju ili da je svjedočilo nasilju te žurno izriče odgovarajuće obiteljsko pravne mjere radi zaštite prava i dobrobiti djeteta uvažavajući njegov najbolji interes. Provodi mjere i prati postignute rezultate tih mjera radi zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji te pomoći počiniteljima u promijeni njihovog ponašanja. Obavlja poslove unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, prevenciju novog nasilja u obitelji te razvoj mjera zaštite prava i dobrobiti osoba izloženih nasilju u obitelji.

Provodi mjere i aktivnosti radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima koje podrazumijeva svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima.

Provodi mjere i aktivnosti prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih. Obavlja poslove detekcije i dijagnostike poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, počinitelja kaznenih djela i prekršaja, provodi mjere obiteljsko pravne, prekršajne i kaznenopravne zaštite te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na prekršajnu i kaznenopravnu zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju.

Poduzima potrebne radnje prije upućivanja djece i mladih s tjelesnim ili intelektualnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj oštećenja zdravlja, rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu i mlade s oštećenjem u tjelesnom i intelektualnom razvoju (skrb izvan vlastite obitelji, osposobljavanje za samostalni život i rad, utvrđivanje statusa roditelja njegovatelja, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina).

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let