// // //

Najnovije

Natjecaj - socijalni radnik
Poziv na dostavu ponude 2/19
Izvje?e o provedbi Zakona...
Projekt resocijalizacije o...

Centrom upravlja upravno vijeće, kojeg čini 5 članova a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača, koje bira ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, predstavnik radnika zaposlen u Centru, izabran na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru, sukladno odredbama Zakona o radu i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave, kojeg predlaže predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Predstavnici osnivača u upravnom vijeću moraju biti osobe visoke stručne spreme društvenog usmjerenja iz organizacije, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja se bavi humanitarnom, socijalnom ili drugom djelatnošću, kao i osoba koja svojim znanjem i iskustvom stečenim u navedenim djelatnostima može doprinijeti radu upravnog vijeća.

Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine.

Član upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta uzastopno.

Upravno vijeće na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.

 

Upravno vijeće obavlja poslove upravljanja Centrom:

 • donosi program rada i razvoja Centra na prijedlog ravnatelja te nadzire njihovo izvršavanje,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i godišnjeg obračuna na prijedlog ravnatelja,
 • donosi Statut Centra uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi,
 • imenuje ravnatelja na temelju javnog natječaja,
 • razrješava ravnatelja pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi ,
 • donosi odluku o promjeni i proširenju djelatnosti uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi,
 • donosi odluke o potrebi ulaganja i nabavci opreme Centra na prijedlog ravnatelja,
 • osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela Centra,
 • predlaže ministarstvu statusne promjene, spajanje i podjelu Centra i donosi odluku o udruživanju u zajednicu ustanova socijalne skrbi uz prethodnu suglasnost ministarstva,
 • rješava u II stupnju predmete u svezi ostvarivanja prava radnika iz ugovora o radu,
 • podnosi ministarstvu izvješća o radu i poslovanju  Centra sukladno zakonu i naredbama ministarstva,
 • obavlja i druge poslove propisane zakonom ili drugim propisom i ovim Statutom.

Članovi upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Županja su:
 1. Luca Lešić, dipl. pravnica
  – predsjednica Upravnog vijeća CZSS Županja,
 2. Tanja Dec, dipl. pravnica
  – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća CZSS Županja,
 3. Kruno Šarić,prof. njem jez i književn. i povij.
 4. Mato Matić, dipl. socijalni radnik
 5. Manda Baotić, mag. act. soc.

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let