// // //

Najnovije

Izmjene i dopune pravilnika o provo?enju postupka jednostavn...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2018. go...
Financijski plan sredstava iz dravnog prora?una za 2019. go...
Financijski plan rashoda poslovanja CZSS upanja za 2019. go...

Centrom upravlja upravno vijeće, kojeg čini 5 članova a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača, koje bira ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, predstavnik radnika zaposlen u Centru, izabran na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru, sukladno odredbama Zakona o radu i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave, kojeg predlaže predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Predstavnici osnivača u upravnom vijeću moraju biti osobe visoke stručne spreme društvenog usmjerenja iz organizacije, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja se bavi humanitarnom, socijalnom ili drugom djelatnošću, kao i osoba koja svojim znanjem i iskustvom stečenim u navedenim djelatnostima može doprinijeti radu upravnog vijeća.

Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine.

Član upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta uzastopno.

Upravno vijeće na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.

 

Upravno vijeće obavlja poslove upravljanja Centrom:

 • donosi program rada i razvoja Centra na prijedlog ravnatelja te nadzire njihovo izvršavanje,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i godišnjeg obračuna na prijedlog ravnatelja,
 • donosi Statut Centra uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi,
 • imenuje ravnatelja na temelju javnog natječaja,
 • razrješava ravnatelja pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi ,
 • donosi odluku o promjeni i proširenju djelatnosti uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi,
 • donosi odluke o potrebi ulaganja i nabavci opreme Centra na prijedlog ravnatelja,
 • osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela Centra,
 • predlaže ministarstvu statusne promjene, spajanje i podjelu Centra i donosi odluku o udruživanju u zajednicu ustanova socijalne skrbi uz prethodnu suglasnost ministarstva,
 • rješava u II stupnju predmete u svezi ostvarivanja prava radnika iz ugovora o radu,
 • podnosi ministarstvu izvješća o radu i poslovanju  Centra sukladno zakonu i naredbama ministarstva,
 • obavlja i druge poslove propisane zakonom ili drugim propisom i ovim Statutom.

Članovi upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Županja su:
 1. Luca Lešić, dipl. pravnica
  – predsjednica Upravnog vijeća CZSS Županja,
 2. Tanja Dec, dipl. pravnica
  – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća CZSS Županja,
 3. Kruno Šarić,prof. njem jez i književn. i povij.
 4. Mato Matić, dipl. socijalni radnik
 5. Manda Baotić, mag. act. soc.

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let