CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA
KLASA: 112-02/21-01/3
URBROJ: 2196-126/2-21-13
Županja, 4. kolovoza 2021. godine

 

Temeljem Odluke ravnatelja Centra za socijalnu skrb Županja, KLASA: 112-02/21-01/3, URBROJ: 2196-126/2-21-1 od 21. srpnja 2021. godine za primanje u radni odnos pravnika na neodređeno puno radno vrijeme, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Kandidati (osobe koje ispunjavanju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu /urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina su:

1. MARKO OSTROGONAC IZ ŽUPANJE, J. J. STROSSMAYERA 31

2. MIHAELA BIČANIĆ IZ ROKOVACA, VINKOVAČKA 79

3. NADA DRETVIĆ IZ GRADIŠTA, MATIJE GUPCA 40

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina održat će se u Centru za socijalnu skrb Županja, dr. Franje Račkog 30c dana 10. 8. 2021. godine (utorak) s početkom u 8,00 sati.

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina sastoji se od:

1. PRAKTIČNE PROVJERE ZNANJA RADA NA OSOBNOM RAČUNALU (MS Office)

- u zadanom roku od 20 minuta kandidati će na osobnom računalu po zadanim uputama izvršiti/provesti zadane radnje koristeći programe MS Office paketa.

- Max broj bodova 14.

2. PISANE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE RADNOG MJESTA KOJE SE SASTOJI OD PISANE PROVJERE ZNANJA IZ PODRUČJA:

1. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne Novine, broj: 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17.,130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.)

2. Obiteljski zakon (Narodne Novine, broj: 103/15. i 98/19.)

3. Zakon o udomiteljstvu (Narodne Novine, broj: 115/18.)

4. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne Novine, broj: 70/17. i 126/19.)

5. Zakon o sudovima za mladež (Narodne Novine, broj: 84/11., 143/12., 148/13., 56/15. i 126/19.)

6. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine, broj: 47/09.)

7. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne Novine, broj: 75/21.)

- u zadanom roku od 30 minuta potrebno je odgovoriti na pitanja iz navedenih zakonskih tekstova.

- Max broj bodova 14.

 

RAZGOVOR S POVJERENSTVOM (INTERVJU) obaviti će se s kandidatima koji su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina ostvarili najmanje polovicu bodova od ukupnog broja bodova (u 1. dijelu najmanje 7 bodova i u 2. dijelu najmanje 7 bodova) dakle ukupno 14 bodova od mogućih 28.

 

O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Županja www.czsszupanja.hr te na dostavljeni e-mail. (max. broj bodova koji je moguće ostvariti je 6)

POVJERENSTVO

Istaknuto

Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2022. god
„Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2021
Program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb Županja za 2021. god
Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let