// // //

CENTAR ZA SOCIJATNU SKRB Županja

KLASA: 40601/18-02/16
URBROJ: 196-126/2-18-1
U Županji, 20. rujna 2018.

 

O B A V I J E S T

 

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine, br. 120/2016) u cilju spriječavanja sukoba interesa u području javne nabave, Centar za socijalnu skrb Županja kao javni naručitelj obavještava da nema gospodarskih subjekata s kojima bi predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe, biti u sukobu interesa u smislu odredbi istog članka Zakona.

 

Ravnatelj:

Saša Užarević, dipl. iur., univ.spec.iur.

 

Obavijest - javna nabava

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let