// // //

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŽUPANJA

KLASA: 112-01/18-01/1
URBROJ: 2196-126/2-18-17
Županja, 2. listopada 2018. godine

 

Temeljem Odluke ravnatelja Centra za socijalnu skrb Županja,KLASA: 112-01/18-01/1, URBROJ: 2196-126/2-18-4 od 14. rujna 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi sljedeću

O B A V I J E S T

Kandidati (osobe koje ispunjavanju formalne uvjete natječaja i podnijeli su potpunu /urednu i pravodobnu prijavu na natječaj) koji mogu pristupiti provjeri znanja, sposobnosti i vještina su:

  1. VESNA BUŠIĆ IZ ŽUPANJE, V. NAZORA 68,
  2. IVANA STOČKO IZ VINKOVACA, KNEZA MISLAVA 26,
  3. MARKO OSTROGONAC IZ ŽUPANJE, J. J. STROSMAYERA 31 i
  4. IVANA ĐOJIĆ IZ VUKOVARA, HRVATSKOG ZRAKOPLOVSTVA 20

Provjera znanja, sposobnosti i vještina održat će se u Centru za socijalnu skrb Županja, Dr. Franje Račkog 30c dana 9. listopada 2018. godine (utorak) s početkom u 12.00 sati.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina sastoji se od 3 dijela:

1. PRAKTIČNE PROVJERE RADA NA OSOBNOM RAČUNALU - max broj bodova 10.

2. PISANE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE RADNOG MJESTA KOJE SE SASTOJI OD

  1. lzrade rješenja u jednom od upravnih postupaka koji su u nadležnosti centra za socijalnu skrb (max broj bodova 10).
  2. Pisane provjere znanja iz područja:

1. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne Novine, broj: 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17)
2. Obiteljski zakon (Narodne Novine, broj: 103/15.)
3. Zakon o udomiteljstvu (Narodne Novine, broj: 90/11. i 78/12.)
4. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne Novine, broj 70/17)  i
5. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine, broj: 47/09.)
(max broj bodova 10)

Prilikom izrade rješenja kandidati mogu imati zakonske tekstove navedenih propisa.

3. RAZGOVOR S POVJERENSTVOM (INTERVJU)

- kandidat koji dobije najmanje polovicu mogućih bodova za svaki dio testiranja (1., 2a i 2b), dakle u 1. dijelu najmanje 5 bodova, u 2.a) dijelu najmanje 5 bodova i u 2.b) dijelu najmanje 5 bodova (ukupno 15 bodova) moZe pristupiti razgovoru s članovima povjerenstva koji nosi max 10 bodova.

 

POVJERENSTVO

Istaknuto

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
Nagrade za promicanje prava djeteta u 2018. godini
Tekst natječaja možete pronaći na stranicama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html

Crveni križ Županja Ministarstvo socijalne politike i mladih Pučka pravobraniteljica Pravobranitelj za djecu Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravobranitelj-ica za ravnopravnost spolova Hrvatska komora socijalnih radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hrvatski Crveni križ Hrvatski Caritas Vukovarsko-srijemska županija Grad Županja Udruga B.a.B.e Hrvatska udruga socijalnih radnika Udruga RODA Udruga Let